Stadgar

§ 1

Föreningen, vars namn är Olofsbo Stugägarförening, är en sammanslutning mellan ägare till fritidshus inom Olofsbo Havsbad, och har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen och i övrigt verka för deras nöje och trevnad.
§ 2
Medlemskap i föreningen kan vinnas av alla, som är ägare till fritidshus inom Olofsbo,
eller i övrigt är intresserade av föreningens verksamhet.
§ 3
Medlemsavgiften bestämmes vid varje årsmöte.
§ 4
Medlem, som icke erlagt den i § 3 föreskrivna avgiften, utesluts ur föreningen.
Återinträde kan vinnas genom att förfallna avgifter betalas.
§ 5
Medlem som utträtt, eller uteslutits ur föreningen, äger ej rätt att återfå inbetalda avgifter, och äger inga anspråk på föreningens tillgångar.
§ 6
Föreningens styrelse skall väljas på årsmötet och bestå av fem till sju ledamöter, vilka väljas på följande sätt:
Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljes på två år och på så sätt att tre ledamöter väljes vart annat år.
§ 7
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning.
§ 8
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och besluten eniga.
§ 9
Årsmöte hålls årligen andra alternativt tredje söndagen i juli månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Extra möte hålls, när styrelsen så anser behövligt, eller när en femtedel av föreningens medlemmar hos styrelsen skriftligen begär det. Kallelse till årsmöte eller extra
årsmöte skall ske minst 14 dagar före sammanträdet och utfärdas av styrelsen och ske genom anslag på informationstavlorna inom området.
§ 10
Föreningens räkenskapsår skall vara från och med 1 januari till och med 31 december.
Vid årsmötet skall styrelsen framlägga verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning samt budget för nästkommande år.
§ 11
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljes på årsmötet två revisorer jämte två ersättare på två år.
§ 12
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.
§ 13
Vid föreningens årsmöte skall följande dagordning gälla
1. Mötets öppnande och fråga om dess behöriga utlysning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna året.
5. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Antagande av verksamhetsplan för nästkommande år
7. Antagande av budget för nästkommande år
8. Behandling av inkomna ärenden och framlagda förslag.
9. Beslut om arvode till nästa års styrelse.
10. Bestämmande av årsavgiften.
11. Val: a/ Val av ordförande för ett år.
b/ Val av tre ledamöter för två år.
c/ Val av två revisorer för två år.
d/ Val av två revisorsersättare för två år.
e/ Val av två till tre representanter i valberedningen.
10. Övriga frågor.
§ 14
Förslag och ärenden skall, för att upptas till behandling vid ordinarie årsmöte, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
§ 15
Ändring av dessa stadgar får inte företagas
med mindre än beslut på två varandra följande årsmöten 
Dessa stadgar, som är en revidering av tidigare stadgar, är antagna på årsmötet 2020-07-19.