Skrivelse till kommunen "Badstränder och strandängar i Olofsbo"

13.03.2019

Styrelsen har beslutat att uppvakta kommunen med en skrivelse ang. badstränder och strandängar i Olofsbo med förhoppningen om en trivsammare sommarvistelse.

Läs nedan insänd skrivelse samt svar från kommunen.


2019-03-13

Falkenbergs Kommun
Fritid och Kultur
311 80 FALKENBERG 

Badstränder och strandängar i Olofsbo

Sommaren närmar sig med bad och strandliv. Olofsbo Stugägarförening vill därför aktualisera några frågor som vållat irritation under senare år och som behöver hanteras inför sommarperioden.

Skötsel av badstranden vid hundbadet

Stranden vid Olofsbo havsbad harvas regelbundet under sommarperioden. Men den norra delen av stranden som utgör hundbadet harvas inte och lämnas även i övrigt utan åtgärd. Stranden växer i det närmaste igen under sommaren. Badgäster som tar med sig hunden har svårt att finna en trivsam yta på stranden vilket leder till att hundägare nyttjar stranden utanför hundbadet. Detta har påtalats under flera år utan att kommunen vidtagit åtgärder.

Hundlatrin vid hundbadet

Vid hundbadet fanns ursprungligen ett kärl för hundbajspåsar på stranden. Sedan flera år står där en stolpe utan behållare. Hundbajs och påsar finner därför oönskade platser på stranden och på angränsande strandängar.

Ridning på badstranden och strandängar

Det råder sommartid ridförbud på badstranden i Olofsbo. Likväl rids det ofta på badstranden och hästarna uträttar förstås sina behov under ritten även på stranden. Spillningen plockas inte upp. Detta är en klar sanitär olägenhet och får inte förekomma. Inte sällan används de gångstråk som stugägarna sköter som transportsträcka för ryttarna till och från stranden med markskador som följd. Spillning förekommer också på övriga gator/vägar inom Olofsbo. Plockas sällan upp.

Olofsbo Stugägarförening yrkar med anledning av ovanstående

  • Att hela badstranden i Olofsbo harvas regelbundet sommartid inkl. delen som utgör hundbad
  • Att kärl för förvaring av hundbajspåsar sätts upp på stranden och töms regelbundet
  • Att kommunen undersöker om det går att anordna en ridväg/stig i nord/sydlig riktning på strandängarna i syfte att tillmötesgå ridintresset och att ridning på gator/vägar i övrigt minimeras inom Olofsbo.

För Olofsbo Stugägarförening genom

Per Johnsson, Alkan 58                                       Björn Alfredsson, Alkan 65
0722-351734, perjohn@telia.com                        0706-383565, bjorn.alfredsson@telia.com 


Svar från kommunen:

Hej

Vi kommer att försöka harva även hundstranden i sommar. Våra maskiner har historiskt haft problem och sjunkit vid några tillfällen vilket gjort det omöjligt men vår vilja är att harva även den delen. Vi passar på då sanden är hård tidigt på säsongen.
Hundlatrin har vi haft, fast den kom ut sent, och det kommer vi att fortsätta ha vid hundstranden upp mot parkeringen vilket underlättar då vi ska till och tömma den.

Din fråga om att anlägga en ridstig skickar jag vidare då jag arbetar med driften av skötsel.

Vänlig hälsning

Camilla Hamnemo

Skog och kust chef

Kultur,- fritids och teknikförvaltningen

0346-88 60 00 kontaktcenter

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg

kommun.falkenberg.se