Kallelse Årsmöte 2020-07-19

05.07.2020

Välkomna på årsmöte i
Olofsbo Stugägarförening hos
Caravan Club den 19 juli kl.10:00

Trots rådande Coronapandemi vill vi försöka att genomföra årsmötet inom ramen för stadgarna och inom gällande restriktionsbestämmelser.

Dagordning

 1. Öppnande av mötet samt fråga om behörigt utlysande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Dagordnings godkännande.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar protokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Ekonomisk redovisning.
 8. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Antagande om verksamhetsplan för nästkommande år.
 10. Beslut om budget för kommande år/förslag till brutet räkenskapsår.
 11. Behandling av inkomna ärenden och motioner behandlade av styrelsen.
  a) Bygglovsansökan Äspelunda 2:11
  b) Länsstyrelsens förslag till ändring av Morups Tånge.
  c) Utökning på lekplatsen.
  d) Tipspromenader.
 12. Beslut om arvode till nästa års styrelse, revisorer, stugfogde och valberedning.
  Ordförande: 7.500 kr
  V:e Ordförande: 4.500 kr
  Sekreterare: 6.000 kr
  Kassör: 6.000 kr
  Stugfogde: 6.000 kr
  Styrelseledamot: 4.500 kr
  Revisor: 500 kr
  Valberedning: 500 kr
 13. Beslut om årsavgift.
 14. Fastställande av stadgeändringar från årsmöte 2019 §12 (se bilaga).
 15. Val av poster:
  a) Val av ordförande på 1 år.
  b) Val av tre/fyra ledamöter på 2 år.
  Kvarsittandes 1 år: Bengt Unell, Bert Dahlgren, Mikael Jörgner
  c) Val av representant till Folkrörelsens arkiv.
  d) Val av revisor på 2 år.
  Kvarsittandes: Jan Johansson
  e) Val av revisorsersättare på två år.
  Kvarsittandes: Teuvo Hänninen.
  f) Val till valberedningen på 1 år.
 16. Övriga frågor:
 17. Avslutning.