Kallelse Årsmöte 2019-07-07

03.07.2019

Välkomna på årsmöte i
Olofsbo Stugägarförening hos
Caravan Club den 7 juli kl.10:00

Dagordning

 1. Mötets öppnande samt fråga om behörigt utlysande.
 2. Val av ordförande till mötet.
 3. Val av två justeringsmän som jämte ordförande justerar protokollet. 
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 5. Ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse. 
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 7. Antagande av verksamhetsplan för nästkommande år.
 8. Behandling av inkomna ärenden och motioner behandlade av styrelsen.
 9. Beslut om kostnadsersättningar för nästa års styrelse.
 10. Beslut om årsavgiften.
 11. Budget för 2020.
 12. Förslag av tillägg/ändring i stadgarna.
 13. a). Val av ordförande på 1 år.
  b). Val av ledamöter på 2 år.
  c), Val av ersättare på 1 år.
  d). Val av stugfogde på 2 år.
  e). Val av revisorer på 2 år.
  f). Val av revisorsersättare på 2 år.
  g). Val till valberedning.
 14. Övriga frågor.
 15. Avslutning.