Info om katter

03.03.2023

Förvildade katter i Olofsbo

Länsstyrelsen har sedan år 2018 tagit emot flera klagomål om flertal förvildade katter utan ägare som håller till runtom i stugägarförening i Olofsbo. Länsstyrelsen planerar att utföra ett större omhändertagande av de katter som är utan ägare någon gång under våren 2023. Omhändertagandet kommer vara planerat och omfattande och kan pågå i flera dagar, upp mot 1–2 veckor. Länsstyrelsen kommer informera en tid innan när omhändertagandet kommer att genomföras.

Katter utan ägare far illa

Många tror att katter klarar sig själva. Detta är tyvärr inte sant. Tamkatter är inte gjorda för att leva utomhus året om. Att de skulle klara sig själva och uppnå en god djurhälsa utomhus året om stämmer därför inte. Katter som ingen tar hand om far ofta mycket illa. De kämpar med att hitta mat & vatten, de riskerar sjukdomar, sår och skador som inte tas om hand och de får lätt köldskador på öron och svans. De kan till och med dö av kölden. Katter utan ägare utsätts för ett stort lidande och därför behöver de omhändertas.

Kattägarnas ansvar i Olofsbo

Sedan 1 januari 2023 är det krav på att märka och registrera sina katter. För att lyckas genomföra omhändertagandet förlitar länsstyrelsen sig därför på att samtliga kattägare märker och registrerar sina katter för att undvika att länsstyrelsen fångar in katter med ägare. Länsstyrelsen kontrollerar alltid katterna vid omhändertagandet, om där finns märkning eller inte.

Märkning och registrering senast 31 mars 2023 för katter i Olofsbo

Trots att det nu är lagkrav sedan 1 januari 2023 att redan ha sin katt märkt och registrerad via Jordbruksverkets register, ger länsstyrelsen er tid att göra detta om det inte gjorts hittills. Länsstyrelsen önskar därför att kattägare i Olofsbo märker och registrerar sina katter snarast, dock senast den 31 mars 2023.

Omhändertagandet

Under tiden för omhändertagande önskar länsstyrelsen att alla som har egen katt håller dessa inomhus. Detta minskar risken för att länsstyrelsen råkar fånga katter med ägare. Det tar både tid och resurser om katter med ägare fångas in då fällor måste gillras om, det måste läggas ut ny mat osv.

Länsstyrelsens insatser och resurser

Länsstyrelsen vill göra alla medvetna om att det kräver stora insatser och resurser för att genomföra ett sådant här stort omhändertagande. Vi är därför beroende av allas samarbete. Efter detta omhändertagande kommer länsstyrelsen inte göra fler försök till omhändertaganden av katter i området, vilket gör det av vikt att alla tar sitt ansvar vid denna insats.

    Lagrum 

  • Djurskyddslag (2018:1192)
  • Djurskyddsförordning
  • Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
  • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katt


Obligatorisk märkning och registrering av katt införs den
1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 måste du som
kattägare märka och registrera din katt hos
Jordbruksverket enligt en ny lag. Lagens syfte är
att värna om katten och höja dess status som
husdjur. Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera
så att lagen efterföljs.


Postadress: 301 86 Halmstad                             Telefon: 010-224 30 00                        E-post: halland@lansstyrelsen.se                            Webb: lansstyrelsen.se/halland

www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter