Detaljplansändring Olofsbo 1:18 (Doppingen)

03.10.2023
Förslag till ändring av detaljplan för Olofsbo 1:18, Falkenbergs kommun går ut på granskningsremiss under tiden
4 oktober – 1 november 2023,

se bifogade handlingar.

Se tillhörande handlingar på webbplats från den 4 oktober: Pågående detaljplaner - Falkenbergs kommun

Med vänlig hälsning
Samhällsplaneringsavdelningen
Planenheten

Kontaktcenter 0346-88 60 00

kommun.falkenberg.se

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
311 80 Falkenberg