Detaljplan förändringsförslag

28.10.2022

Samrådsremiss

Förslag till detaljplan för Olofsbo 1:18,
Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har sänt ut information för en samrådsremiss angående förändring av detaljplanen gällande fastigheten  Olofsbo 1:18, som är belägen på Havsvägen och kvarteret Doppingen.

All information i ärendet finns i pdf-filerna för granskning.

Samrådstiden är 26 oktober till  23 november 2022

Planhandlingarna finns tillgängliga på Plan- och bygglovsavdelningen i Stadshuset, samt på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se/detaljplaner

Skriftliga synpunkter ska skickas senast den 23 november via formulär på kommunens hemsida eller till:

Falkenbergs kommun
Plan- och bygglovsavdelningen
311 80 Falkenberg
e-post: plan@falkenberg.se

Frågor angående detaljplanen besvaras av:
Planarkitekt Sigrid.Boethius-Vaart@falkenberg.se