Detaljplan, ändringsförslag, del 2

19.04.2023

Samrådsremiss, del 2

Nytt förslag till detaljplan för Olofsbo 1:18,
Falkenbergs kommun

Förslag till ändring av detaljplan för Olofsbo 1:18, Falkenbergs kommun går ut på samrådsremiss under tiden 19 april -17 maj 2023, se bifogade handlingar.
Se tillhörande handlingar på webbplats från den 19 april:
Pågående detaljplaner - Falkenbergs kommun

Med vänlig hälsning
Samhällsplaneringsavdelningen
Planenheten
Kontaktcenter 0346-88 60 00
kommun.falkenberg.se
Falkenbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
311 80 Falkenberg