• Stadgar

Stadgar

§ 1

Föreningen, vars namn är Olofsbo Stugägarförening, är en sammanslutning
mellan ägare till fritidshus inom Olofsbo Havsbad, och har till uppgift att
tillvarataga medlemmarnas intressen och i övrigt verka för deras nöje och
trevnad.

§ 2

Medlemskap i föreningen kan vinnas av alla, som är
ägare till fritidshus inom Olofsbo,
eller i övrigt är intresserade av
föreningens verksamhet.

§ 3

Medlemsavgiften bestämmes vid varje
årsmöte.

§ 4

Medlem, som icke erlagt den i § 3 föreskrivna
avgiften, utesluts ur föreningen.
Återinträde kan vinnas genom att förfallna
avgifter betalas.

§ 5

Medlem som utträtt, eller uteslutits ur
föreningen, äger ej rätt att återfå inbetalda avgifter, och äger inga anspråk på
föreningens tillgångar.

§ 6

Föreningens styrelse skall väljas på
årsmötet och bestå av fem till sju ledamöter och två ersättare, vilka väljas på
följande sätt:
Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter
väljes på två år och på så sätt att två ledamöter och en ersättare väljes på
udda årtal samt två ledamöter och en ersättare väljes vid jämna årtal.

§ 7

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning.

§ 8

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och
besluten eniga.

§ 9

Årsmöte hålls årligen andra alternativt tredje
söndagen i juli månad  på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Extra möte
hålls, när styrelsen så anser behövligt, eller när en femtedel av föreningens
medlemmar hos styrelsen skriftligen begär det. Kallelse till årsmöte eller extra
årsmöte skall ske minst 14 dagar före sammanträdet och utfärdas av styrelsen och
ske genom anslag  på informationstavlorna inom området.

§ 10

Föreningens räkenskapsår skall vara från och med 1 januari till och
med 31 december.
Vid årsmötet skall styrelsen framlägga
verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning samt budget för nästkommande
år.

§ 11

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper
väljes på årsmötet två revisorer jämte två ersättare på två år.

§ 12

För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina
tillgångar.

§ 13

Vid föreningens årsmöte skall följande dagordning
gälla

          1. Mötets öppnande och fråga om dess behöriga
utlysning.

          2. Val av ordförande och sekreterare för
mötet.

          3. Val  av två justeringsmän att jämte ordförande
justera dagens protokoll.

          4. Styrelsens verksamhetsberättelse
samt resultat och balansräkning för det      
              gångna året.

          5. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.

          6. Antagande av  verksamhetsplan  för
nästkommande år

          7. Antagande av budget för nästkommande
år

          8. Behandling av inkomna ärenden och framlagda
förslag.

          9. Beslut om arvode till nästa års
styrelse.

        10. Bestämmande av årsavgiften.

        11.
Val:     a/  Val av ordförande för ett år.

                         b/ 
Val av två ledamöter för två år.

                         c/  Val av en
ersättare för två år.

                         d/  Val av två revisorer
för två år.

   e/  Val av två revisorsersättare för två år.

   f/ 
Val av två till tre representanter i valberedningen.

10. Övriga
frågor.

§ 14

Förslag och ärenden skall, för att upptas till
behandling vid ordinarie årsmöte, vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före årsmötet.

§ 15

Ändring av dessa stadgar får inte företagas
med mindre än beslut på två  varandra följande årsmöten


Dessa stadgar, som är en revidering av tidigare stadgar,
är antagna på årsmötet 2002-07-21