• Information


28.5.18

Olofsbo Camping ar gjort ett fint arbete med sin anläggning. Där är uppsnyggat och fina gräsmattor.
Den ser ut som det var förri tiden. Även servicebyggnaden är renoverad. Vi uppskattar deras arbete och hoppas besökar antalet blir somi fornstora dar.2018-04-21
Idag har vi arbetat med vår lekplats och rensat den från ogräs, som växer in i lekplatsen varje år. Vi var 2 personer från styrelsen och 4 utomstående personer, som hörsammat vårt upprop. Tyvärr tog jag inte namnet från personer utanför styrelsen, men jag återkommer med deras namn. Alla jobbade hårt och vi var klara före kl.11. Många tack till alla som deltog. Från föreningenb bjöd vi på kaffe o fralla. Tempo bjöd på extra tilltugg.
Mvh
Gillis A.


2017-10-25

Arrendeförhandlingarna 
Förhandlingar om nya arrendebelopp för arrendetomterna i Olofsbo för tiden 2018 – 2022 har inletts. Årsmötet gav i somras Olofsbo Stugägarförening mandat att förhandla med markägarna liksom skett under flera förhandlingsperioder. 
Olofsbo Stugägarföreningen vill dock påminna om att föreningen enbart kan förhandla för de som är medlemmar i föreningen. Och det är alldeles klart att det är en styrka i förhandlingarna om vi kan representera så många som möjligt. Just nu är ca 85 % av arrendatorerna i Olofsbo medlemmar i föreningen. 
Vi önskar givetvis att du som ännu inte är medlem tar kontakt med föreningens ordförande eller kassör, Gillis Andersson resp. Göran Bengtson, på telefon eller mejl så ordnar vi medlemskap. 
Gillis Andersson, ordförande, tel 0708-266667, epost: gillis.a@hotmail.com 
Göran Bengtson, kassör, tel 0730-989510, epost: goran@qipconsult.se  

1.10.17
Flera husägare har blivit av med saker vid o på sitt hus. Ser ni några bilar eller personer, som bär sig lite "konstigt" åt. Ta ett  kort o spara. Kan vara bra om stölderna fortsätter.


19.9.2017

13.1.2017
Info om Strandkanten-Klittergården
Klittergården är uthyrt till ett företag, som vill bedriva HVB-hem för svårplacerade barn. Något vi inte önskar.  Enl. byggplan så får endast restaurang o Bed and brekfast verksamhet. bedrivas. Vi med flera har varit i kontakt med Tjänstemän på kommunen via telefon, som bevakar ärendet. De vet att vi sätter oss emot ett beslut utanför byggplanen. Skrivelse kommer också att sändas in.
När det gäller campingen, så är ägarna inne på att själva driva campingen. Migrationsverket tar beslut i slutet av januari, vilka förläggningar som de inte äger, kommer att avslutas. Det kommer att läggas ut på deras hemsida.
Kommunen har i årets budget lagt belopp för att användas i Olofsbo. Vad är inte bestämt ännu

11.9.2014
Nu är ansökan inlämnad till Falkenbergs Kommun om att få samma tillstånd för våra kvarter, att bygga altaner precis som Skrea fick 2012.

23.1.14
Arrendeförhandlingarna är nu avslutade. Beloppen nedan gäller till nästa förhandlingar om 4 år.
De är indexreglerade. Skrivelser från markägarna kan nu väntas om de nya beloppen och krav på
betalning av mellanskillnad. Helt OK.

Arrenden i Olofsbo

Olofsbo Stugägarförening får så här inför Jul helgen lämna ett verkligt glädjande besked.

Hovrätten i Göteborg beslutade den 12 december 2013 att arrendenämndens beslut den 19 juni 2013 om arrendebelopp i Olofsbo ska gälla. Markägarnas överklagande avslogs således.

Arrendebeloppen för perioden 2013 – 2017 är därför följande

För stugor på avstyckningsbara tomter                     21600 kronor/år

För stugor med byggrätt om ca 40 kvm                     7200 kronor/år

För stugor med byggrätt om max 36 kvm                  6480 kronor/år

För stugor med byggrätt om max 30 kvm                  5400 kronor/år

GOD  JUL  OCH  ETT  GOTT  NYTT  ÅRVi har detta år 800 registrerade medlemmar som vardera erlagt 100 kr i medlemsavgift. Detta leder till att summa intäkter uppgår till i runda tal 80 000 kr. Gåvor, kommunala bidrag samt överskott från tipspromenader brukar göra att de totala intäkterna ligger runt 150 000 kr per verksamhetsår.


Idag är avgiften 100 kronor per år eller 27 öre per dag för att få gratis underhållning av kända artister, sommargympa, midsommararrangemang, tipspromenader, arrendeförhandlingar, tillgång till boulebanor, cirkusarrangemang,  osv.

Som vi hoppas redan är bekant så har föreningen en hemsida: www.olofsbo.com som håller er alla informerade om vad som händer i Olofsbo. Hör av Er till styrelsen, om du har några frågor eller synpunkter. Vi är tacksamma för alla tips vi kan få, för att göra olofsbo ännu bättre.

Hälsningar
Gillis Andersson
Ordförande i Olofsbo Stugägarförening .

9.1.2013

Den 6 februari 2013 kommer länstyrelsen att hålla ett informationsmöte i Glommen samlingslokal kl. 19.00. De kommer att informera om framtida restaureringsåtgärder på kustheden i Olofsbo och Glommen.

Öppna sandmarker är en naturtyp i landets som hyser en stor biologisk mångfald. Den stora artrikedomen i sandmarker beror på att naturtypen erbjuder många olika livsmiljöer för växter och djur, och att den har en lång historia i dessa trakter.

Naturtypen har haft en mycket större utbredning i länet, men som följd av förändrad markanvändning har sandmarkerna minskat drastiskt. Idag finns endast några få procent kvar som livsmiljö för sandlevande arter.

Det är enheten för naturvård och miljöövervakning på länstyrelsen som kommer.

.

Vi förhandlar endast för medlemmar i vår förening.

Råkor

"Det allmänna intresset av att skydda en fågelart i dess naturliga miljö är stort och väger oftast tyngre än intresset av att undanröja en störning som inte är stadigvarande
Miljö-och häsloskyddskontoret är väl medvetet om att ljud och spillning på stígar och hus från råkor kan uppfattas som störande och förorsaka såväl besvär som missnöje. problemen är dock som störst under fåglarnas häckning. Den störning som klagande kan uppleva bedöms i detta fall inte som så allvarlig, att den kan anses vara skadlig för människors hälsotillstånd. Störningen är  således inte heller en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening."


Detta är svaret vi har erhållit från Falkenbergs kommun, efter våra skrivelser till dem.

Skyddsjägare

Vid kontakt med Falkenbergs kommun fick vi information om, att inga förändringar av skyddsjägare godkännes. De skall minska ned antalet skyddsjägare till 4-5 st mot dagens 15 st. Därför gör vi inte några förändringar av våra registrerade skyddsjägare.